Novinky


Střešní trapézové profily s ochrannou vrstvou proti srážení kapek

Vedle mnoha známých, kladných vlastností ocelových lichoběž-níkových profilů ("trapézový plech") existuje skutečnost, která se za určitých podmínek může ukázat jako nevýhodná: Střešní profilové plechy nejsou, oproti např. dřevu nebo eternitu, bez další úpravy schopné vstřebávat vlhko.

To znamená, že v průběhu roku (většinou na jaře a na podzim) opakovaně dochází k situaci, kdy se vlhký vzduch o vyšší teplotě na povrchu chladných plechů vysráží ve formě rosných kapek a steče. Vzduch je schopný, v závislosti na teplotě místnosti, pojmout jen určité omezené množství vodní páry. Čím vyšší je teplota, tím vyšší je nejvyšší možný obsah vody ve vzduchu. Např. při teplotě 20°C pojme vzduch maximálně 17,3 g/m3 vody a při 10°C pouze 9,4 g/m3.

Většinou je obsah vody ve vzduchu menší než nejvyšší možný. Okamžitý obsah vodní páry ve vzduchu se udává jako "relativní vlhkost" (fi) v %.

Relativní vlhkost vzduchu se vypočítá jako podíl skutečného množství vodní páry obsažené ve vzduchu W [g/m3] a maximálního možného obsahu vodní páry ("stav sytosti") WS [g/m3]:

Vzduch nasycený vodní parou má potom relativní vlhkost 100%. Při ohřevu vlhkého vzduchu klesá, za předpokladu neměnného obsahu vody v g/m3, relativní vlhkost vzduchu, protože hodnota stavu sytosti WS roste. V opačném případě, tedy při ochlazování vlhkého vzduchu, se relativní vlhkost naopak zvyšuje. Pokud se vzduch natolik ochladí, že relativní vlhkost dosáhne 100%, nemůže vzduch pojmout celé množství vody ve formě páry. Vlhkost se vysráží kondenzací jako rosa, která je viditelná na povrchu pevných ploch. Teplota, při které se vodní pára mění v rosu, se nazývá teplota rosného bodu nebo rosný bod.

V závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu, který se nachází pod střechou, kondenzuje tedy vodní pára při dosažení bodu sytosti pod ochlazovanými plechy jako rosa. Voda stéká po střešních plechách ve směru jejich sklonu až k vaznici, nebo přímo odkapává od povrchu dolů.

Teplota rosného bodu se určí z okamžité teploty vzduchu v místnosti a z příslušné relativní vlhkosti (Tabulka 1)


Tabulka 1: Teplota rosného bodu v závislosti na relativní vlhkosti a teplotě vzduchu

Příklad odečítání z tabulky 1:
Relativní vlhkost 70% při teplotě 20°C odpovídá teplotě rosného bodu přibližně 14,2 °C. To znamená, že je-li teplota spodní plochy vlnitého plechu nižší než 14,2°C, tvoří se pod střešní krytinou za těchto podmínek rosa ve formě kapek. Odkapávání může poškodit zboží ležící pod střechou; např. u nechráněných ocelových profilů to vede během několika málo týdnů ke korozi nebo u organických materiálů k chemickým reakcím či tvorbě plísně.

Při hledání možností, jak ošetřit trapézový plech, aby mohl na svém povrchu navazovat vodu, aniž by docházelo k odkapávání, došlo před několika lety k chybným závěrům a nesprávným postupům ve vývoji trapézové krytiny.

Tak došlo např. po nějakém čase k odlupování nebo zvláknění ochranných povrstvení příp. k elektrostatickému semišování. Během let se vytvořily dva systémy, které se již mnoholetou praxí osvědčily a do té míry nesporně plní svou funkci. Zabraňují škodlivému odkapávání a vstřebané vlhko zase odvádějí do okolí při změněných teplotních a vlhkostních podmínkách.

Tabulka 2 ukazuje rozdílné charakteristiky obou systémů: Povrstvování postřikem a potahováním vrstvou vláken.

Potahování proti odkapávání se ostatně nehodí jako povrchová úprava střech nad vlhkými prostory ani tam, kde existuje stále zvlhčování bez odvětrávání a sušení absorpční plochy. Pokud totiž dojde k překročení maximální vstřebávací schopnosti povrchu, dojde k odkapávání i při použití speciální povrchové úpravy.

Potahy proti odkapávání se používají hlavně pod jednovrstvými střechami z trapézového plechu, ale také u vícevrstevných odvětraných střech.

Tabulka 2: Charakteristika povrstvování postřikem a potahování vrstvou vláken


Jednovrstvé střechy
Zábrana odkapávání do místnosti

Vícevrstvé odvětrávané střechy
Zábrana odkapávání do tepelné izolace
1 trapézový profil s vrstvou proti odkapávání
2 vaznice
3 distanční profil
4 tepelná izolace
5 tepelně izolační pás

Firma Leval s.r.o. nabízí svým odběratelům následující střešní trapézové profily s antikondenzační úpravou na rubu profilů: LE 30/200, LE35/207, LE 40/183, LE45/333, LE 50/250, LE 58/310, LE 80/307 a LE 100/275.

Od května roku 2005 také k profilům LE 135/310 a 150/280.

Ing. Pavel Duda
Leval s.r.o.